Střet zájmů - Mgr. Jitka Valová - samostatný pojišťovací zprostředkovatel

Title
Přejít na obsah
Pravidla řízení střetů zájmů
1. Úvodní ustanovení
 
Mgr. Jitka Valová (dále „Zprostředkovatel“ ), IČO: 68658524, se sídlem Palliardiho 1347/47,  66902 Znojmo, je ve smyslu zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „ZoDPZ“) registrovaným samostatným zprostředkovatelem u ČNB. Kontaktní údaje: telefon: +420603140931; email: jitka@valova.cz ve smyslu příslušných úředních sdělení České národní banky uplatňuje následující pravidla pro zjišťování a řízení střetů zájmů (dále jen „Pravidla řízení střetů zájmů“).
 
Pravidla řízení střetů zájmů obsahují hlavní zásady a postupy při zjišťování a řízení střetů zájmů u Zprostředkovatele, jakož i u osob, které jsou se Zprostředkovatelem majetkově nebo jinak propojeny, a to zejména pro identifikaci možných střetů zájmů, zamezení vzniku střetů zájmů a případné řízení vzniklých střetů zájmů.
Cílem Pravidel řízení střetů zájmů je, aby při zprostředkování pojištění Zprostředkovatelem nedocházelo k poškozování zájmů zákazníků a potenciálních zákazníků Zprostředkovatele, případně třetích osob (finančních institucí, aj.).
 
Zprostředkovatel nejméně jednou ročně přezkoumá Pravidla řízení střetů zájmů a případně přijme vhodná opatření k nápravě případných nedostatků.
„Vázaným zástupcem“ se pro účely Pravidel řízení střetů zájmů rozumí vázaný zástupce ve smyslu ust. §15 „ZoDPZ“.

2. Případy střetů zájmů u Zprostředkovatele
 
Pravidla řízení střetů zájmů obsahují pravidla pro zjišťování a řízení střetů zájmů mezi:
(a) Zprostředkovatelem, jeho pracovníky, Vázanými zástupci a jejich pracovníky a zákazníky a potenciálními zákazníky;
(b) zákazníky a potenciálními zákazníky navzájem.
Pro účely Pravidel řízení střetů zájmů se zákazník a potenciální zákazník budou dále v textu, pokud je to vhodné, společně označovat jako „Zákazník“.

3.  Základní předpoklady pro efektivní řízení střetů zájmů
 
V rámci efektivního řízení střetů zájmů Zprostředkovatel:
 
- má nastavenou takovou organizační strukturu, že dochází k personálnímu oddělení jednotlivých organizačních útvarů takovým způsobem, který efektivně zamezuje nežádoucímu toku informací a jejich případnému zneužití (čínské zdi);
- zajišťuje funkční a organizační nezávislost jednotlivých organizačních útvarů, které mají dostatečné materiální a organizační podmínky pro objektivní výkon své činnosti;
- v rámci systému vnitřní kontroly zajišťuje průběžnou kontrolu (compliance) osob poskytujících finanční služby jménem Zprostředkovatele a osob vykonávajících související činnosti;
- nastavení pravidel odměňování pracovníků Zprostředkovatele, která předchází střetů zájmů.

4. Zjišťování a řízení střetů zájmů
 
Při zjišťování a posuzování střetů zájmů Zprostředkovatel bere v úvahu, zda Společnost nebo osoba uvedená v článku 2 tohoto dokumentu:

- může získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na úkor Zákazníka;
- má odlišný zájem na výsledku služby poskytované Zákazníkovi nebo na výsledku zprostředkovaného obchodu pro Zákazníka od zájmu tohoto Zákazníka;
- má motivaci (finanční či jinou pobídku) upřednostnit zájem jiného Zákazníka nebo skupiny Zákazníků před zájmy daného Zákazníka;
- vykonává stejnou podnikatelskou činnost jako Zákazník;
- v souvislosti se službou poskytovanou Zákazníkovi dostává nebo dostane od jiné osoby, než je Zákazník, pobídku v podobě peněžních či nepeněžních výhod nebo služeb.
 
Pokud střet zájmů nelze odvrátit, Společnost upřednostní vždy zájmy Zákazníka před zájmy vlastními nebo zájmy osob, které jsou se Zprostředkovatelem majetkově nebo jinak propojeny. Pokud dojde ke střetů zájmů mezi Zákazníky navzájem, zajistí Zprostředkovatel spravedlivé řešení pro tyto Zákazníky. V případě, že spravedlivé řešení nelze zajistit, může Zákazníkovi odmítnout provedení služby.
 
Pokud ani přes přijatá opatření nelze spolehlivě zamezit nepříznivému vlivu střetů zájmů na zájmy Zákazníka, sdělí Zprostředkovatel před poskytnutím služby Zákazníkovi informace o povaze nebo zdroji střetů zájmů. Společnost poskytne Zákazníkovi informace o povaze nebo zdroji střetů zájmů na trvalém nosiči informací (v listinné podobě nebo elektronicky) způsobem a v rozsahu, který zohlední povahu Zákazníka a umožní mu řádně vzít v úvahu střet zájmů související se službou Zprostředkovatele, přičemž Zákazník má možnost učinit informované rozhodnutí, zda využije služby nabízené Zprostředkovatelem či nikoli.

5. Řízení podstatného střetů zájmů
 
V rámci systému vnitřní kontroly Zprostředkovatel zjišťuje okolnosti, které ve vztahu ke konkrétním službám a činnostem, které poskytuje Zprostředkovatel nebo jiná osoba jejím jménem (např. pracovník, vázaný zástupce, pracovník vázaného zástupce), mohou vést ke střetů zájmů, který představuje podstatné nebezpečí poškození zájmů Zákazníka (dále též „Podstatný střet zájmů“).
 
Zprostředkovatel zabezpečuje, že pracovníci Zprostředkovatele, kteří se podílejí na výkonu služeb, se kterými je spojen Podstatný střet zájmů, vykonávají svou činnost s takovou mírou nezávislosti, která je přiměřená charakteru, rozsahu a složitosti činností Zprostředkovatele a závažnosti nebezpečí poškození zájmů Zákazníků.
 
5.1 Postupy pro řízení podstatného střetů zájmů
 
postupy k zamezení nebo kontrole výměny informací mezi pracovníky, pokud je s informacemi spojeno nebezpečí střetů zájmů a pokud by výměna informací mohla poškodit zájmy Zákazníka:
 
- nezávislá kontrola pracovníků, kteří se podílejí na poskytování služeb Zákazníkům,
- zamezení přímé vazby mezi odměnou pracovníka a odměnou či příjmy jiného pracovníka, pokud ve vztahu těchto činností může vzniknout střet zájmů,
- opatření, která zabraňují možnosti vykonávání neoprávněného nebo nedůvodného vlivu na způsob, kterým pracovník zabezpečuje poskytování služeb,
- opatření, která zamezí pracovníkovi, aby se podílel na poskytování služby, pokud by přitom mohlo dojít k ohrožení řádného řízení střetů zájmů, nebo zajistí kontrolu této činnosti tak, aby k ohrožení řádného řízení střetů zájmů nedocházelo,
- další opatření k zamezení střetů zájmů, pokud to budou konkrétní situace nebo pracovní postupy vyžadovat.
 
Zprostředkovatel průběžně, nejméně však jednou ročně, vyhodnocuje zprávy o řízení podstatných střetů zájmů.

6. Hlavní případy střetů zájmů
 
6.1. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ
 
V souvislosti se zprostředkováním pojištění dochází ke střetů zájmů Zprostředkovatele a zákazníka, kdy je Společnost motivována k distribuci pojištění na základě smlouvy uzavřené s pojišťovnou.
 
Jedná se o případ střetu zájmů, kterému Zprostředkovatel nemůže efektivně předcházet a předem informuje o této skutečnosti Zákazníka, aby mohl učinit informované rozhodnutí.
 
Zprostředkovatel před uzavřením pojistné smlouvy upozorňuje zákazníka, že Zprostředkovatel a jeho Pracovníci jsou odměňováni pojišťovnou, pro kterou zprostředkovává uzavření pojistné smlouvy.
 
Pravidla odměňování pracovníků a vázaných zástupců nesmí motivovat k neplnění povinností podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, jiných právních předpisů v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění a přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, zejména v oblasti pravidel jednání, přičemž nesmí motivovat k tomu, aby byly Zákazníkům doporučovány konkrétní pojistné produkty na úkor jiných produktů, které by lépe odpovídaly potřebám Zákazníka.

6.2. POBÍDKY

Definice pobídky
 
Specifickým případem střetů zájmů jsou tzv. pobídky. Zprostředkovatel nesmí při poskytování finančních služeb (zprostředkování pojištění) přijmout, nabídnout nebo poskytnout poplatek, odměnu nebo jinou peněžitou nebo nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení povinnosti Zprostředkovatele jednat kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu Zákazníků nebo porušení povinnosti řádného řízení střetů zájmů.
Pobídka se pro účely zprostředkování pojištění nepovažuje za přípustnou, pokud je v jejím důsledku poskytování služeb Zákazníkovi zaujaté nebo narušené.
Zprostředkovatel přistupuje k řízení pobídek stejným způsobem jako u jiných střetů zájmů. To znamená, že Zprostředkovatel zajišťuje identifikaci pobídek, činí opatření proti jejich vzniku a případně provádí jejich efektivní řízení.
 
Zprostředkovatel v obecné rovině rozlišuje tyto kategorie pobídek, které smí poskytovat nebo přijímat:
 
1. Zákaznické pobídky
Pobídky, které jsou hrazeny zákazníkem, za zákazníka nebo jsou vypláceny zákazníkovi, ale výlučně pokud jsou v souladu se zákonem.
 
2. Provozní pobídky
Pobídky, které umožní poskytování služeb, nebo které jsou pro tento účel nutné a které jsou přípustné v případě, že jejich povaha není v rozporu s povinností poskytovat služby s odbornou péčí.
 
Mezi tyto pobídky patří např.:
- platby za účetnictví, právní a daňové služby;
- náklady spojené s plněním povinností vůči České národní bance (správní poplatky, náklady na systém   pro výkaznictví aj.) a vůči zákazníkům;
- poštovní a jiné poplatky za komunikaci;
- poplatky spojené s vedením účtu v bance;
- školení předepsaná právními předpisy (např. AML);
- pojistné na pojištění odpovědnosti.
 
3. Ostatní pobídky
 
Ostatní pobídky, které nespadají pod provozní pobídky, hrazené třetí straně či pro třetí stranu nebo poskytované třetí stranou či za třetí stranu, které jsou přípustné v návaznosti na splnění následujících podmínek.
 
- Zákazník byl před poskytnutím služby jasně, srozumitelně a úplně informován o existenci a povaze pobídky a výši nebo hodnotě pobídky nebo způsobu jejího výpočtu, pokud je nelze zjistit předem.
- Pobídka přispívá ke zlepšení kvality poskytované služby.
- Pobídka není v rozporu s povinností Zprostředkovatele poskytovat služby s odbornou péčí.
 
Zprostředkovatel vede seznam konkrétních pobídek, přičemž na žádost Zákazníka sdělí podrobnosti k jednotlivé pobídce.
Vnitřní plnění, které zahrnuje např. odměňování zaměstnanců, Vázaných zástupců, vybavení kanceláře apod., není pobídkou.

7. Formy konkrétních pobídek Zprostředkovatele
 
V konkrétní podobě Zprostředkovatel přijímá následující pobídky:

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ČINNOST V POJIŠŤOVNICTVÍ
 
Odměna (provize) hrazená Zprostředkovateli pojišťovnou za zprostředkování uzavření pojistné smlouvy a související činnosti (následná péče o pojistnou smlouvu, aj.).
Odměna se obvykle skládá ze sjednatelské provize a následné provize.
 
Na žádost Zákazníka Zprostředkovatel upřesní způsoby svého odměňování.

Ve Znojmě, dne 30. 9. 2020

Tento dokument ve formátu PDF ke stažení stažení zde >>>

KANCELÁŘ:
Palliardiho 1347/47
66902 Znojmo
(za Kauflandem Jarošova ul.,
vchod z boku domu )NONSTOP  mobil :  603140931
telefon:    511111598
email:       jitka "zavináč" valova.cz
Návrat na obsah