Reklamační řád - Mgr. Jitka Valová - samostatný pojišťovací zprostředkovatel

Title
Přejít na obsah
Reklamační řád samostatného pojišťovacího zprostředkovatele Mgr. Jitky Valové

 
Reklamační řád upravuje způsob komunikace klienta nebo jiné osoby (dále jen „Klient“) a Mgr. Jitky Valové v případech, kdy Klient podává stížnost.
 
Stížnost klient podává v případě, že se domnívá, že Mgr. Jitka Valová případně že jednala v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Dále stížnost Klienta směřuje vůči formě a obsahu poskytnutých informací, jednání a vystupování pojišťovacího zprostředkovatele, závěrům likvidace škodných událostí, správě pojištění, apod.
 
 
I.              NÁLEŽITOSTI STÍŽNOSTI
 
Stížnost musí obsahovat:
 
Identifikaci Klienta
 
- jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo u fyzické osoby, nebo obchodní firmu a IČO u právnické osoby;
- kontaktní adresu /e-mailovou adresu / telefonní číslo;
- číslo pojistné smlouvy / pojistné události.
 
Předmět stížnosti

- popis s doložením dokumentace a dalších podstatných údajů.
 

Mgr. Jitka Valová je oprávněna vyzvat Klienta k doplnění.
Pokud Klient stížnost ve stanovené lhůtě nedoplní, vyřídí je Mgr. Jitka Valová podle dodaných údajů.
 
 
II.            ZPŮSOB PODÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ZPŮSOB INFORMOVÁNÍ O VYŘÍZENÍ  
 
Klient může stížnost uplatnit jedním z následujících způsobů:
 
- osobně v kanceláři Mgr. Jitky Valové
- e-mailem na adresu jitka@valova.cz;
- prostřednictvím webového formuláře dostupného na www.valova.cz;
- telefonicky na čísle Mgr. Jitky Valové 603 140 931
- písemně na adresu Palliardiho 1347/47, 66902 Znojmo
 
Mgr. Jitka Valová vyhotoví Klientovi potvrzení o přijetí stížnosti, kde uvede, kdy Klient uplatnil stížnost, co je obsahem stížnosti a předpokládané datum vyřízení stížnosti. Potvrzení je Klientovi zasláno elektronicky nebo poštou.
 
 
III.           MOŽNOST ODVOLÁNÍ
 
Pokud Klient není spokojen s vyřízením stížnosti, má možnost uplatnit odvolání:
 
1.     Na Českou národní banku (www.cnb.cz)
2.     Českou obchodní inspekci (www.coi.cz)
3.     V případě životního pojištění též na finančního arbitra (www.finarbitr.cz)
4.     V případě neživotního pojištění na Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsmancap.cz)
 
IV.           LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ STÍŽNOSTÍ A ZPŮSOB INFORMOVÁNÍ O JEJICH VYŘÍZENÍ
 
1. Stížnost je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co Klient zjistil důvody pro stížnost.  
Stanoví-li příslušný obecně závazný právní předpis lhůtu pro uplatnění stížnosti, je třeba tak učinit nejpozději před uplynutím takové lhůty.
 
2. Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dnů od doručení stížnosti Mgr. Jitce Valové, lhůta pro případnou opravu nebo doplnění Klientem se nezapočítává. Není-li možné stížnost ve stanovené lhůtě vyřídit, Mgr. Jitka Valová Klienta informuje o předpokládaném termínu vyřízení.
O vyřízení stížnosti Mgr. Jitka Valová Klienta informuje písemně, e-mailem, případně jiným způsobem dle dohody s Klientem.
 

V.            ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Informace o reklamacích a stížnostech jsou součástí formuláře „Informace pro zákazníka, záznam o požadavcích a potřebách“, který klient obdrží s každou pojistnou smlouvou.
Postup při podání stížnosti, reklamace je zveřejněn na webových stránkách Mgr. Jitky Valové: (www.valova.cz).
 
Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 30. 9. 2020.

Tento dokument ve formátu PDF ke stažení stažení zde >>>

KANCELÁŘ:
Palliardiho 1347/47
66902 Znojmo
(za Kauflandem Jarošova ul.,
vchod z boku domu )NONSTOP  mobil :  603140931
telefon:    511111598
email:       jitka "zavináč" valova.cz
Návrat na obsah